Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Bu sayfa, KVKK Aydınlatma Metni’mizde belirtilen ve aşağıda açıklanan şekilde verilerin kaydedilmesi ve işlenmesi ile ilgili açık rıza kabulünü içerir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Ayaner Bilişim Teknolojileri Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; hizmetlerin tesisi, sunulması, devamlılığı, hizmet ve ürün alımı sonrası hizmet başlangıcı ve bitişi için faturalama, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, Beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi, gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme adına teknik destek faaliyetlerini yürütme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirme, reklamcılık ve iletişim amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, müşterilerin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri.

Yeniliklerden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet, ürün ve servisler hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, sunduğumuz ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yazılım ve dijital pazarlama hizmetlerinin sunulması, web trafiklerinin yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, destek telefon hattı, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla Şirketimiz ( Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı ) tarafından işlenebilecek, sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir. Bahsi geçen tüm bilgilendirmeler Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı yetkilisi adına kayıtlı Marka Tescili olan platformlardan yapılır. Bu platformlar ayaner.com ( Marka: Ayaner Bilişim Teknolojileri ), mailgoing.com ( Marka: Mailgoing ) , webseldonusum.com ( Marka: Websel Dönüşüm ), bilveanla.com ( Marka: Bil ve Anla )

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar ve sair gerçek veya tüzel kişiler Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara  ( mailchimp sistemi , mailjet sistemi, godaddy web altyapıları, surveymonkey, mailgun, google business yapısı ve eklentileri, hostinger hosting altyapıları vb.) aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimizin Esentepe Mahallesi Kalem Sokak No:17 Arya Plaza Kat:1 D:2/A, 34394 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak Noter kanalı ile, iadeli taahhütlü mektupla ya da KEP üzerinden [email protected] adresimize gönderebilirsiniz. İlgili başvuru formuna ulaşmak için : https://webseldonusum.com/kvkk-bilgi-basvuru/ linkini kullanabilirsiniz.